Kyrkobyggnad under 1660-talet.

Att kyrkan vid 1644 års eldsvåda varit i mycket stor fara har förut omtalats. Sannolikt föranleddes häraf någon mer eller mindre omfattande reparation, hvars detaljer äro fullkomligt okända. Det vill dock synas som att orgelverk, um ock af mindre slag. vid denna tid anskaffats, då man finner en organist Olof Bosson boende i staden från 1646. Kyrkan torde dock snart hafva ansetts otillräcklig för den ökade folkmängden; men an­gående den ganska betydliga om-och tillbyggnad, SOUl synes hafva blifvit fullbordad nnder loppet af 1658, hvarvid kyrkan utvidgades till den fornl och storlek hon för närvarande innebar, sakna.’1 alla andra anteckningar bland kyrkans handlingar än de, sum här nedan meddelas. Inga räken­skaper däröfver finnas i behåll; pamtida rådstufvllprotokoll och häradsdom­böcker hafva icke heller något att förtälja därom. Så mycket är dock känd t, att genom en k. resolution 20 December 16M ;,rär kyrkones upp­byggning och utvidgelse» Lindesbergs stad erhållit ytterligare »ett års prolongation på den frihet de härtill haft hafva». Men sedan kyrkan väl en gång blifvit färdig, började striderna om –bänkplatserna eller stolrummen. Att slldana strider verkligen förekommit kan man allt för viiI läsa mellan raderna i det protokoll öfver bänkdelningen, som, märk­viirdil-tt nog, fått stanna qvar i förut omförmälda 1629 års kyrkobok, så lydande:

De äldsta kyrkografvarna.

I den förut omtalade gamla kyrkoboken finnes äfven intaget ~Ett vi~t memorial på griftställen uti Lindesbergs kyrka, när och hvilkom de äro försålde och inrymde, skrifvet dotninica 20 trinitatis år 1659~. I denna handling redovisas dessa grafställen sålunda:

Först uti choren.

 1. Vid altaret, salig pastoris herr Danielis Johannis och p. t. (pro tempore = nu för tiden) sacellani, br Jonas Laurentii graf.
 2. Salig br Lars 8acellani graf.
 3. hr Stefan sacel1ani graf.
 4. Bergmästaren Sten Anderssons
 1. Stora gången.
 2. Salig pastoris hr Olof Gisleri
 3. bergmästaren Kristofer Geijers graf.
 1. Petter Dress’ graf.
 2. Nils Pederssons och nu p. t. Lars NilssOtls graf.

ADno 1704 d. 15 Juli bIer öfverenskommet uti kyrkorådet att Petter La,·ssOtt i staden och nii.mdem. HaliS Olsson i Stackerå skulle tillhopa hafva denna graf, hvarföre till kyrkan. blef giftet 100 daler kpmt.

 1. Peder Eriksson af Kuaptorp.
 2. Jöns Larsson.
 3. Henrik Hollen.

III. Sönnersta kyrkodelen och korsbånksgången in emot muren.

 1. Borgmästaren Anders Stenssons graf.
 2. Nils Månsson.

Anno 1659 den 24 Juni hafver hans vördighet kyrkoherden mag. Magnus

 1. N ortman jemte kyrkovärdar och beskedelige män Simon Bossard och Hiden Gunnarsson efterlåtit. Nils Månsson, borgare och invånare uti Lindes­berg, en lägerstad uti Lindesbergskyrkan, näst borgmästaren väl:d Anders Stensson, på. samma gången vester om, för kpmt 40 daler, hvilka 40 d:r hafver Nils Må.nsson å samma dag till kyrkovärden betalt; hvarföre skall samma lägerstad från denna dagen höra Nils Månsson och arfvingar till, alldeles sig rättande efter kyrkoordningens innehåll, och honom till bittre försäkring hafva både kyrkoherden och kyrkovärdarna detta underskrifvit. Datum Lindesberg die et anno ut supra. Simon Bossard. Riden Gunnarsson. et confirmo, sigillo et manuela. Jlagnus M. Norrman senior p. l.